Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Readers Online Universiteit Leiden
Artikel 1. Definities
• Universiteit Leiden: de Universiteit Leiden gevestigd te Leiden, geregistreerd bij de KvK
onder nummer 27368929;
• Student: eenieder die via de website Readeronline van de Universiteit Leiden een
bestelling plaatst voor één of meerdere readers.
Artikel 2. Toepasselijkheid
• 2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk
aanbod van de Universiteit Leiden op de website Readeronline en op alle overeenkomsten
die via Readeronline van de Universiteit Leiden tot stand komen.
• 2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de
Voorwaarden langs elektronische weg aan de Student ter beschikking gesteld zodat de
Student kennis kan nemen van de inhoudelijke bepalingen en op een zodanige wijze dat
deze door de Student op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.
• 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk door de Universiteit
Leiden worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht
blijven.
• 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Universiteit Leiden worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Universiteit Leiden ingeschakelde tussenpersonen en
andere derden.
Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
• 3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de Universiteit Leiden de bestelling
van de Student heeft geaccepteerd. De Universiteit Leiden is gerechtigd bestellingen te
weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Universiteit Leiden dit mee binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
• 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en
exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld
of schriftelijk overeengekomen. Deze overige kosten worden bij het verzend gereed maken
van de bestelling aan de factuur toegevoegd.
• 4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het
bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden
gesteld.
• 4.3 Bestellingen met online betaling worden in behandeling genomen nadat de betaling is
geschied, waarna annulering niet meer mogelijk is.
• 4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, is de Student gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen één (1) dag na mededeling van de
prijsverhoging door Universiteit Leiden.
Artikel 5. Levering
• 5.1 Levering door Universiteit Leiden vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste
binnen veertien (14) kalenderdagen na betaling, tenzij door Universiteit Leiden anders is
aangegeven. Indien levering niet tijdig kan plaatsvinden ontvangt de Student binnen twee
(2) weken na plaatsing van de bestelling daarvan bericht (e-mail). De Student heeft in dit
geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door een daartoe strekkende
schriftelijke mededeling (e-mail) aan Universiteit Leiden, op voorwaarde dat deze
mededeling binnen vierentwintig (24) uren volgt op het bericht van de Universiteit
Leiden. Overschrijding van de levertermijn geeft de Student geen recht op
schadevergoeding.
• 5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de Student in
ontvangst wordt genomen.
• 5.3 Een opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De
Universiteit Leiden is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim
nadat de Student de Universiteit Leiden in gebreke heeft gesteld.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
• 6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Student al hetgeen de
Student op grond van enige overeenkomst, die via Readeronline tot stand is gekomen, aan
Universiteit Leiden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
gaat reeds op het moment van aflevering op de Student over.
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
• 7.1 De Student dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de
door Universiteit Leiden geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 8. Reclames,  aansprakelijkheid en retour
• 8.1 De Student heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na
ontvangst te inspecteren. Eventuele dan gebleken gebreken dient de Student uiterlijk
binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Universiteit
Leiden te melden. Geen herroepingsrecht is van toepassing voor een Leermiddel dat nadrukkelijk (ook in de wet) is uitgezonderd, waaronder; leermiddelen die op maat gemaakt zijn besteld, zoals bij printing on demand, verzegelde producten, als het zegel verbroken is (bijvoorbeeld cd’s, cd-roms, dvd’s e.d.)
• 8.2 Indien is aangetoond dat het/de product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Universiteit Leiden de keuze het/de desbetreffende product(en) tegen retournering
daarvan te vervangen door (een) nieuw(e) product(en) dan wel de factuurprijs plus
betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
• 8.3 Retourneren is na ontvangst van de bestelling is, behoudens het bepaalde in 8.1 en 8.2,
niet mogelijk. De producten worden niet vanuit voorraad verstuurd, maar 'on demand'
gedrukt en verzonden. 'On Demand' is een volledig geautomatiseerd proces en houdt in
dat elke bestelling direct speciaal voor de betrokken Student wordt geproduceerd. Indien
de publicatie beschadigd is of anderszins niet goed, dan kan de Student contact opnemen
met de Universiteit Leiden.
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
• 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen de Student en Universiteit Leiden, dan wel
tussen Universiteit Leiden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen
de Student en Universiteit Leiden, is Universiteit Leiden niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Universiteit Leiden.
Artikel 10. Overmacht
• 10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Universiteit Leiden in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks
door aan de Student dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Universiteit Leiden
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
• 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Universiteit
Leiden kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
Artikel 11. Diversen
• 11.1 Indien de Student aan Universiteit Leiden schriftelijk opgave doet van een adres, is
Universiteit Leiden gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de
Student tijdig aan Universiteit Leiden schriftelijk opgave doet van een ander adres
waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
• 11.2 Wanneer door Universiteit Leiden gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn
recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Student kan
nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Universiteit Leiden deze
Voorwaarden soepel toepast.
• 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Universiteit Leiden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Universiteit Leiden vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
• 11.4 Universiteit Leiden is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te
maken van derden.
Artikel 12. Digitale Bibliotheek / Reader Online Library
• 12.1 Na aanschaf van een fysiek exemplaar zal de reader voor de Student direct worden toegevoegd aan zijn/haar digitale bibliotheek in zijn persoonlijke bestelomgeving binnen Readeronline.
• 12.2 Het digitale exemplaar is alleen inzichtelijk voor Student met een werkende internetverbinding na inloggen met zijn ULCN account op zijn persoonlijke bestelomgeving.
• 12.3 Gelet op de Wet Auteursrechten is het de student onder geen beding toegestaan om de inloggegevens te delen met derden en of de inhoud van de digitale reader te dupliceren of te delen met derden.
• 12.4 Universiteit Leiden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade welke te relateren is aan het (tijdelijk) niet beschikbaar hebben van de Digitale Bibliotheek / Reader Online Library en het niet beschikbaar zijn van de gemaakte notities door de student.
• 12.5 Alle in ReaderOnline gepubliceerde en door student aangeschafte titels, vanaf collegejaar 2014-2015,  zullen beschikbaar blijven voor de student zolang deze ingeschreven staat bij de Universiteit Leiden.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank Den Haag.


Leiden, september 2018